Home

Veel fouten tijdens toetsmomenten ontstaan door een matige werkhouding, een verkeerde taakaanpak of door gevoelens van faalangst.

De Sterke Brug geeft trainingen voor cito, rekenen, spelling en begrijpend lezen. Naast kwalitatieve uitleg van de lesstof leert het kind:
* De eigen werkhouding verbeteren.
* Inzicht te krijgen in de opdrachten (taakgerichtheid).
* Omgaan met beoordelingsmomenten en gevoelens van faalangst.

De cito training

Kwaliteit van instructie staat bij ons voorop. Naast nieuwe instructie, krijgen de kinderen inzicht in hun eigen werkhouding en gedachtes die faalangst kunnen veroorzaken. Ze krijgen handige tips om tijdens toetsmomenten beter te presteren. 

De training is zo opgezet dat er een gezond evenwicht tussen instructie en ontspanning ontstaat. Het geleerde krijgt zo kans om beter te beklijven. 

Hoe wij werken

Werkhouding

Weten waar de valkuilen en de sterktes liggen

Een kind dat weet waar zijn sterktes en zwaktes liggen, krijgt grip op zijn leerweg en verbetert de resultaten.

Taakaanpak

Handige tips die helpen bij de citotoets

Rekenen, spelling en begrijpend lezen. Precies weten wat te doen bij welke opdracht, verkleint de kans op fouten.

Minder faalangst

Met meer zelfvertrouwen, betere resultaten

Hoe om te gaan met stress voor en tijdens de toets. Oefeningen helpen om de stress in een positieve stimulator om te zetten.

De beste leraren

De trainingen zijn een aanvulling op het reguliere onderwijs. De kinderen krijgen extra instructie en werken aan het verbeteren van de werkhouding. Zo krijgt faalangst minder kans. Indien de kinderen niet op een passend niveau presteren, zoeken we naar de oorzaken en bieden nieuwe handvatten.

De Sterke Brug werkt alleen met leraren met ruime ervaring in het onderwijs, aangevuld met een master. Zij weten het beste uit elk kind te halen. 

 

Onze jongens hebben in groep 7 de training gevolgd. Ze behaalden vervolgens heel mooie resultaten. Dit jaar in groep 8 waren ze wederom ontspannen voor de citotoets. Nogmaals bedankt voor de training. We plukken er nog steeds de vruchten van.

Helena, Amsterdam

Tarieven, waar en wanneer

Op dit moment worden er geen trainingen gegeven

Vijf zaterdagmiddagen van 13.00 - 16.30 uur

meer...

De Sterke Brug thuis

Komt de plaats of het tijdstip van de trainingen je niet uit?Het is vanaf drie kinderen mogelijk dat wij de citotraining, thuis of op locatie geven.Neem voor de mogelijkheden contact met ons op.

De Sterke Brug en scholen

Op diverse locaties in het land hebben wij op scholen Cito toets trainingen gegeven. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden en vraag om referenties.

De Sterke Brug en de zorgverzekeraar

Kinderen die een dyslectie verklaring hebben, kunnen via de zorgverzekering de citotoets training vergoed krijgen. Neemt u daarvoor contact met ons op.

Belangrijke data

Voor het schooljaar 2019 – 2020 zijn de volgende data belangrijk.

November 2019 – Toets voorlopig schooladvies groep 8.
Januari 2020 – Midden Citotoets voor groep 6,7 en 8.
Mei 2020 – Entreetoets groep 7 en de Eindtoets groep 8.
Juni 2020 – Eindtoets groep 6 en 7.

meest gestelde vragen

Meest gestelde vragen en antwoorden

Scholen doen wat in hun vermogen ligt om een goede voorbereiding te geven op het maken van belangrijke toetsen, maar vaak ontbreekt het aan voldoende mankracht en tijd. Het gevolg is dat de kinderen onvoldoende of eenzijdig worden voorbereid.

Meestal door het oefenen van kale opdrachten en het maken van oude (cito) toetsen. Alles in een korte periode, vlak voor de eigenlijke toets.

In de training van De Sterke Brug bereiden de kinderen zich een ruime periode voor, zodat het geleerde ook tijd heeft om te beklijven. We geven intensieve begeleiding op taakaanpak, werkhouding, faalangst, multiplechoicevragen en (cito) toetstaal. De kinderen leren vaardigheden die ook in het voortgezet onderwijs goed van pas komen.

Doordat uw kind opnieuw instructie krijgt op hoofdlijnen, een betere werkhouding ontwikkelt en leert om te gaan met toetsvragen, weet het wat er van hem/haar verwacht wordt. Maar ook waar de valkuilen liggen en hoe daar tijdens toetsmomenten mee om te gaan. Het zal met meer zelfvertrouwen de toets maken en de kans op faalangst vermindert sterk.

De Sterke Brug heeft reeds jaren ervaring met het geven van de training, Om onze producten te optimaliseren zijn wij steeds bezig met onderzoek. Zo blijkt dat ruim (90%) van de ondervraagde ouders tevreden tot zeer tevreden is over de resultaten van de training. Ook kunnen wij ons beroepen op een aantal scholen die succesvol onze training hebben ingezet.
Vraagt u gerust naar referenties.

Wanneer kinderen wedstrijden spelen of certificaten willen behalen in een bepaalde sport, dan bereiden ze zich daarop voor. Sommigen doen dat zelfs al op heel jonge leeftijd.
De afname van een citotoets is een belangrijk moment, waar je je op kunt voorbereiden.
In het voortgezet onderwijs, zal het kind zich vaker moeten voorbereiden op belangrijke toetsen. Deze training is ook een handige opstap voor het voortgezet onderwijs.  

Ja. Kinderen die makkelijk meekomen op school ontwikkelen vaker een magere werkhouding. Immers, met een beetje minder inspanning redden zij het ook op school. Met de citotoets kunnen zij in de problemen komen, omdat daar wel een nauwkeurige taakaanpak verwacht wordt voor de (moeilijke) opgaven. De training leert de kinderen de vragen kritisch en systematisch aan te pakken.

Nee. De training is voor kinderen van allerlei pluimage. Wij werken aan de bewustwording dat het erom gaat dat je wordt wie je bent. Het past dan niet om jezelf te vergelijken met een ander. De trainer is kundig om gericht een veilige sfeer te scheppen met ruimte voor ontwikkeling voor ieder kind, naar zijn of haar capaciteiten.

Dat is uiteraard een optie. Onze ervaring leert echter dat in een kort tijdsbestek (minder dan 4 maanden) vóór een belangrijke toets de resultaten van bijles vaak mager zijn op de eindscore. Bovendien kan zo’n aanpak faalangst vergroten, omdat een kind zich er bewust van wordt dat het de leerstof niet zo eenvoudig kan bijspijkeren. Beter is het dan om te focussen op de sterkere punten. Daar is in zo’n korte tijd de meeste winst te halen. Wanneer de kinderen leren hoe ze het beste de opgaves kunnen maken, zullen ze vanzelf beter presteren.

Ja. Voor kinderen met dyslexie worden de letters vergroot. Ook kunnen de vragen (gedeeltelijk) voorgelezen worden. Kinderen met dyslexie hebben vaker faalangst, omdat ze geleerd hebben dat hun inspanningen niet altijd beloond worden met een bevredigend resultaat. Zij vinden veel rust in de oefeningen m.b.t. faalangstreductie. Wij raden u verder aan op tijd (!) met de school in overleg te gaan m.b.t. afname van de citotoets. Er zijn maatregelen waar uw kind gebruik van mag maken zoals, extra tijd, vergrote versie van de vragen, een audio-afname, via de computer etc.
Indien uw kind een dyslectieverklaring heeft, is het in veel gevallen mogelijk dat de zorgverzekering deze training vergoed.

Het klassieke beeld dat velen van een faalangstig kind hebben is een kind dat teruggetrokken en nerveus is. Dat snel bloost of gaat stotteren. Dat zweet tijdens een toetsmoment etc. Feit is echter dat faalangst zich op vele manieren laat zien.
Een kind dat zich ogenschijnlijk niet interesseert voor een aankomende toets, laconiek is en zich niet voorbereidt op een toets kan faalangst hebben. Het is zo bang om (als persoon) te mislukken dat het bij voorbaat al geen inspanning levert. Op deze manier creëert het kind een aannemelijke reden voor de mislukking. De reden voor mislukking heeft nu immers te maken met de slechte voorbereiding en niet zozeer met de persoon. Deze gedachte kan beter te hanteren zijn.
Ook kan een kind faalangst overschreeuwen of weglachen. Druk gedrag of de slappe lach voor een te leveren prestatie kunnen tekenen zijn van faalangst.

De training is gericht op het verbeteren van competenties. Wij geloven dat elk kind competenties kan verbeteren. Ook die competenties waar het al goed in is. Ieder kind wordt weleens geconfronteerd met faalangst die niet direct aan de citotoets is gerelateerd (een toetsweek op het voortgezet onderwijs, je eerste sollicitatie voor een bijbaantje, een spreekbeurt), of met een moeilijke taak (een moeilijke wiskundige opdracht, een fietsband plakken, een gerecht koken). De vaardigheden die versterkt worden in de training zijn in vele situaties bruikbaar.

Uw kind is meer gebaat bij individuele training van een remedial teacher. De resultaten van de training zullen uiteraard in verhouding staan met de ernst van de stoornis. Wanneer u uw kind een training wilt laten volgen, kunt u contact opnemen met De Sterke Brug. Mogelijk dat een remedial teacher uit ons team uw kind op individuele basis kan helpen.

De onderdelen die gericht zijn op faalangstreductie, verbeteren van de studiehouding, verbeteren van de taakaanpak en multiple-choice training zijn hetzelfde voor de kinderen van (eind) groep 6, groep 7 en 8.
Wat betreft het inoefenen van de vaardigheden met citotoets opgaven is er een klein verschil. De kinderen van groep 7 oefenen op sommige (reken) onderdelen met andere vragen dan de kinderen van groep 8. De onderdelen op het gebied van taal en studievaardigheden ontlopen elkaar nauwelijks en kunnen door beide groepen gezamenlijk worden geoefend.

Dat is uiteraard een persoonlijke keuze. De Sterke Brug biedt de training aan voor kinderen uit groep 6/7 en 7/8. Afhankelijk van de tijd van het jaar. 
Sommige basisscholen laten het schooladvies sterk laten afhangen van de scores in groep 7.  Dan kan een training eind groep 6 of groep 7 een goed moment zijn. Het kind heeft dan nog de gelegenheid om het geoefende gedurende een langere periode in praktijk te brengen, binnen de veilige omgeving van de basisschool. Kinderen uit groep 8 worden voorbereid op de citotoets, maar ook op hun overstap naar het voortgezet onderwijs.

De groepsdynamiek is een belangrijk onderdeel van de training. Kinderen leren van elkaar. Het kan opluchten om te zien dat anderen ook last hebben van gevoelens van faalangst. Of men krijgt inzicht in de eigen werkhouding, door geconfronteerd te worden met die van een ander. Daarnaast werkt het stimulerend om gezamenlijk doelen te bereiken en te kunnen delen in de eigen en in andermans succes ervaringen.
Tevens zorgt een stimulerend groepsproces ervoor dat bijna alle kinderen, de training als zeer plezierig ervaren